Hakkında

Değerli Katılımcılar,

 İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü ortaklığıyla düzenleyeceği Engellilik Araştırmaları – Dünden Bugüne Engellilik Konferansına sizleri davet etmekten onur duyarız. Konferansımız 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.

 Engellilik deneyimini disiplinler arası olarak ele alan ‘Engellilik Araştırmaları’; kapsayıcı ve uygulamalı bir araştırma alanıdır. Akademisyenlerin yanı sıra, sahada çalışan kamu ve sivil toplum araştırmacıları, sivil toplum örgütü mensupları, aktivistler ve öğrenciler konferansımıza dinleyici olarak veya bildirileri ile katılabilirler.

 Engellilik Araştırmaları Konferansının konusu “Dünden Bugüne Engellilik” olarak belirlenmiştir. Bu konferansta; kültürel, kurumsal ve hukuksal açıdan engellilik tarihi incelenecektir. Dünyada engellilik tarihi konusunda yapılan çalışma ve araştırmalar son 30 yılda hız kazanmış, bu alanda pek çok makale ve kitap yayınlanmıştır. Ülkemizde engellilik alanında yapılan araştırmalar, her disiplinin kendi alanındaki veri tabanları ve kaynaklarla sınırlı kalmakta, bu durum disiplinler arası çalışmaları zora sokmaktadır. Bu konferans, Türkiye’de engelliliğin tarihini ve sosyo-kültürel süreçlerini inceleyen araştırmaları tek çatı altında toplayarak, kaynak oluşumuna katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.

 Engellilik Araştırmaları Konferansına sözel veya poster şeklinde yazılı bildiri sunusu veya görsel-işitsel sunu (video-film) için başvuru yapılabilir. Yazılı bildiriler arasından Değerlendirme Kurulu tarafından seçilen bildiriler, sözel ve poster olarak konferansta sunulacak ve elektronik Özet Kitapta basılacaktır. Konferansta sunulan yazılı bildiriler arasından, seçilmiş bildirilerin tam metinleri ise, konferans sonrasında basılması planlanan Engellilik Tarihi kitabında yer alacaktır. Değerlendirme Kurulu tarafından sergilenmeye değer bulunan görsel-işitsel sunular, Konferanstaki gösterimlerinin ardından, İstanbul Üniversitesi Engellilik Araştırmaları Arşivinde saklanacaktır.

 İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Engellilik Araştırmaları – Dünden Bugüne Engellilik Konferansının engellilik alanıyla ilgili farklı disiplin ve alanlardan katkı ve katılımlarla zenginleşeceğine inanıyor, sizleri aramızda görmeyi diliyoruz.

 

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu

Engellilik Tarihi

Tıptaki Gelişmeler

Asistif Teknolojiler

Sanat ve Engellilik

Erişilebilirlik ve Evrensel Tasarım

Kamu Yönetimi ve Sosyal Politikalar

Sivil Toplum Hareketleri ve Aktivizm

Engellilerde Spor ve Rekreasyon

Önyargılar ve Ayrımcılık

Engellilik ve Göç

Diğer

“Engellilik”, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanındaki birçok disiplinin örtüşme noktasında yer alır. Engellilik Araştırmaları, kişinin karşılaştığı engellilik deneyiminin bireysel ve toplumsal etkilerini bütün boyutlarıyla inceler. Engellilik deneyiminin doğru değerlendirilmesi için disiplinler arası çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Disiplinler arası yaklaşım, farklı disiplinler arasında bağlantılar kurarak ortak alan konularına bütüncül bir bakış açısıyla yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesine olanak sağlar. 1970’lerin başından itibaren “engellilik”; eğitim bilimleri, psikoloji, ekonomi, sağlık, siyasal bilimler, hukuk gibi pek çok disiplinle ilişkili olan disiplinler arası bir çalışma ve araştırma alanı olarak Amerika ve Avrupa’ya yayılmıştır.


Ülkemizde de engellilik deneyiminin tarihsel süreç içinde, farklı disiplinlerde ele alınış biçimleriyle araştırmayı ve bilimsel çalışmaları arttırmayı amaçlayan Engellilik Araştırmaları Konferansının teması “Dünden Bugüne Engellilik” olarak belirlenmiştir